Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • de BV: Adelante Arbeid 
  • de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met de Stichting een overeenkomst, hoe dan ook genaamd, zal sluiten; 
  • de Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van de BV

Artikel 2: Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met de BV zijn de Voorwaarden van toepassing.

Artikel 3: Offertes

1.De door de BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.

2.Het uitbrengen van een offerte of soortgelijke mededeling aan de opdrachtgever verplicht de BV niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

3.De door de BV gemaakte offertes kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard en worden geacht in elk geval te zijn verworpen indien deze niet binnen twee maanden na offertedatum schriftelijk zijn aanvaard.

4.De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is voorgeschreven.

Artikel 4: Prijzen

1.Na aanvaarding van de offerte is de vastgestelde prijs overeengekomen.

2.Wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen worden zowel in de vast als in de niet vast overeengekomen prijs te allen tijde doorberekend.

3.De opdrachtgever heeft na kennisgeving van deze wijziging door de BV het recht de overeenkomst te ontbinden in geval de verhoging van de bedongen prijs door de BV plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De annulering dient schriftelijk te geschieden en wel binnen een week na voornoemde kennisgeving.

Artikel 5: Betaling

1.Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum op een door de BV aan te geven bank- of girorekening. Na het verstrijken van dertig dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever ontvangt hierop volgend een aanmaning en bij afloop van de betalingstermijn als genoemd op deze aanmaning is hij vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 5% per maand.

2.In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

3.Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

4.De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langste openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

Artikel 6: Incassokosten

In alle gevallen waarin de BV een sommatie, ingebrekestelling of exploit aan de opdrachtgever uitbrengt of in geval van noodzakelijke procedures tegen de opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan de BV te voldoen. Met inachtneming van het vorenstaande is de opdrachtgever in ieder geval bij niet-tijdige voldoening van enige betalingsverplichting uit hoofde van een tussen hem en de BV gesloten overeenkomst een onmiddellijk opeisbaar bedrag, zijnde een percentage van het achterstallige bedrag (zie staffel als benoemd in de wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit) aan buitengerechtelijke kosten verschuldigd. 

Artikel 7: Uitvoering opdracht

1.Iedere aan de BV verstrekte opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door de BV, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

2.Voor zover ten behoeve van de dienstverlening door de BV de inschakeling van derden nodig is, zal daarover zo mogelijk met de opdrachtgever overleg worden gepleegd. Bij het inschakelen van een derde zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht genomen worden. De BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

3.De uitvoering van aan de BV verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 8: Annulering traject of onderzoek

1. Bij annulering van een in het kader van een tussen de BV en de opdrachtgever gesloten overeenkomst georganiseerd traject, onderzoek of deel daarvan, hoe dan ook genaamd, waaronder begrepen het in tijd verplaatsen van dit traject, onderzoek of deel daarvan op verzoek van de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht de daardoor door de BV geleden schade te vergoeden, welke schade door de opdrachtgever en de BV reeds thans voor alsdan wordt vastgesteld conform het bepaalde in lid:

a. bij annulering uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van een traject, onderzoek of deel daarvan: 50% van de door de opdrachtgever en de BV overeengekomen prijs terzake een traject, onderzoek of deel daarvan;

b. bij annulering uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van een traject, onderzoek of deel daarvan: 75% van de door de opdrachtgever en de BV overeengekomen prijs terzake een traject, onderzoek of deel daarvan;

C. bij het niet verschijnen op een traject, onderzoek of deel daarvan zonder annulering: 100% van de door de opdrachtgever en de BV overeengekomen prijs terzake een traject, onderzoek of deel daarvan.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1.Behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of van grove schuld zijdens de BV is de BV nimmer aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade danwel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

2.Indien en voor zover op de BV aansprakelijkheid mocht rusten, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de Stichting gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat de BV in verband met die verzekering draagt.

Artikel 10: Klachten

1.Klachten van de opdrachtgever met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen van de BV voortvloeiende uit de tussen haar en de opdrachtgever gesloten overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig dagen na constatering daarvan schriftelijk aan de BV te worden gemeld.

2.Elke rechtsvordering van de opdrachtgever jegens de BV tot vergoeding van schade hoe dan ook genaamd, vervalt na verloop van een jaar na aanvang van de dag volgend op die waarop de opdrachtgever met de schade bekend is geworden of bekend had behoren te zijn.

Artikel 11: Partiële nietigheid

Indien enige passage in deze Voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven voor het overige de Voorwaarden en de overeenkomsten in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die partijen met de overeenkomst en de Voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht

1.Alle geschillen terzake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de tussen de opdrachtgever en de BV gesloten overeenkomst zullen uitsluitend door de te Maastricht bevoegde rechter worden beslist.

2.De tussen de opdrachtgever en de Stichting gesloten overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.